Privacyverklaring FC Den Duiker

FC Den Duiker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: denduiker.nl
Adres:
Sint Gerlach 16
6301 JC Valkenburg

P.Huiskes  is als secretaris de verantwoordelijke van FC Den Duiker. Hij is te bereiken via info@denduiker.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FC Den Duiker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FC Den Duiker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het voeren van een ledenadministratie
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze mails aan de leden
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
  • U te kunnen aanmelden bij NTFU (lidmaatschap en verzekering)
  •  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FC Den Duiker  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat, als u aangeeft geen lid meer te willen zijn van onze vereniging, uw gegevens uit de ledenadministratie zullen worden verwijderd. Gearchiveerde gegevens, zoals in de financiële boekhouding, kunnen van rechtswege niet worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

FC Den Duiker verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming en slechts alleen dan als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FC Den Duiker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (bij dit laatste vervalt uiteraard uw lidmaatschap, aangezien we dan geen ledenadministratie van u meer kunnen voeren). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FC Den Duiker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@denduiker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FC Den Duiker  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FC Den Duiker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretaris@denduiker.nl. FC Den Duiker heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

  • Gegevens worden uitsluitend gebruikt door personen, daartoe gemachtigd door het bestuur.
  • Gegevens worden niet opgeslagen in webservers of cloudapplicaties
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Maastricht, Januari 2019