ritten

maart 2023
mrt 26
zondag 26 maart

50 km - 332 hm

mrt 28
dinsdag 28 maart

38 km - 127 hm

april 2023
apr 02
zondag 02 april

66 km - 433 hm

apr 04
dinsdag 04 april

44 km - 349 hm

apr 16
zondag 16 april

65 km - 653 hm

apr 18
dinsdag 18 april

46 km - 481 hm

apr 25
dinsdag 25 april

46 km - 481 hm

apr 30
zondag 30 april

71 km - 606 hm

mei 2023
mei 02
dinsdag 02 mei

50 km - 350 hm

mei 09
dinsdag 09 mei

A 57 km - 560 hm en B 57 km - 513 hm

mei 14
zondag 14 mei

68 km - 665 hm

mei 23
dinsdag 23 mei

A 65 km - 605 hm en B 58 km - 431 hm

mei 23
dinsdag 23 mei

A 67 km - 597 hm en B 61 km - 521 hm

juni 2023
jun 04
zondag 04 juni

96 km - 510 hm

jun 06
dinsdag 06 juni

A 67 km - 388 hm en B 55 km - 338 hm

jun 13
dinsdag 13 juni

63 km - 270 hm

jun 20
dinsdag 20 juni

A 65 km - 660 hm en B 57 km - 510 hm

jun 25
zondag 25 juni

76 km - 896 hm

jun 27
dinsdag 27 juni

A 64 km - 370 hm en B 55 km - 330 hm

juli 2023
jul 02
zondag 02 juli

91 km - 826 hm

jul 04
dinsdag 04 juli

A 64 km - 587 hm en B 52 km - 452 hm

jul 16
zondag 16 juli

80 km - 890 hm

jul 24
maandag 24 juli

A 59 km - 523 hm en B 54 km - 479 hm

jul 24
maandag 24 juli

A 59 km - 574 hm en 56 km - 499 hm

jul 24
maandag 24 juli

A 67 km - 376 hm en B 56 km - 309 hm

jul 25
dinsdag 25 juli

A 62 km - 397 hm en B 60 km - 397 hm

jul 30
zondag 30 juli

92 km - 961 hm

augustus 2023
aug 01
dinsdag 01 augustus

58 km - 617 hm

aug 08
dinsdag 08 augustus

54 km - 566 hm

aug 13
zondag 13 augustus

102 km - 1018 hm

aug 15
dinsdag 15 augustus

54 km - 454 hm

aug 20
zondag 20 augustus

108 km - 1150 hm

aug 22
dinsdag 22 augustus

45 km - 393 hm

aug 29
dinsdag 29 augustus

39 km - 485 hm

september 2023
sep 05
dinsdag 05 september

34 km - 485 hm

sep 10
zondag 10 september

66 km - 420 hm

sep 12
dinsdag 12 september

30 km - 166 hm

sep 12
dinsdag 12 september

27 km - 60 hm

oktober 2023
okt 01
zondag 01 oktober

68 km - 550 hm

okt 08
zondag 08 oktober

62 km - 490 hm